Överlåtelse av fastighet?

Viktigt vid överlåtelse av fastighet

När en fiberansluten fastighet ska byta ägare är det viktigt att man redan från början klargör vad som gäller med fiberanslutningen, medlemskapet och ägarandelen i fiberföreningen. Om mäklare anlitas är det viktigt att redan från början informera denne om saken så att det finns med i planeringen.

Fiberföreningens nät är en egen anläggning som en enskild fastighetsägare inte kan ändra på. Det går till exempel inte att flytta på en kanalisation.

Viktigt är även att det klargörs både för säljaren och för köparen att en ny ägare av fastigheten också tar över medlemskap och ägarandel i fiberföreningen (den ekonomiska föreningen). Det är även viktigt att det anges när överlåtelsen sker så att det inte råder någon tvekan om vem som ska betala eventuella avgifter vid ett visst tillfälle eller få eventuell återbetalning.

I paragraf §13 (§12) i föreningens anslutningsavtal framgår att en medlem kan överlåta sin andel i Föreningen till en annan person genom försäljning, bodelning, arv, gåva eller testamente i samband med fastighetsöverlåtelse. Medlemskapet upphör då och medlemmen förbinder sig då också att sätta den nye ägaren till fastigheten i sitt ställe när det gäller rättigheter och skyldigheter i anslutningsavtalet. Den som förvärvat fastigheten och därmed även andelen i den ekonomiska föreningen SKALL också söka medlemskap i föreningen.

Vid en fastighetsöverlåtelse skall därför, förutom köpeavtal för fastigheten, även upprättas ett överlåtelseavtal för andelsrätten i den ekonomiska föreningen.

Kontakta styrelsen >> i den förening där ni är medlem för information och överlåtelsehandlingar.