Årsmöte 25 juni kl. 19

Kallelse till föreningsstämma
torsdagen den 25 juni 2015 kl.19 på Gårdserud Bygdegård
(Hitta till Gårdserud Bygdegård >>)

Stämman hålls samtidigt för de tre föreningarna
– Emterviksfiber (Väst och Nord)
– Emterviksfiber Öst
– Emterviksfiber Syd

Kontaktpersoner:
(Väst och Nord) Tommy Larsson +46(0)70 523 01 43 ​el.fastighet@telia.com
(Syd) Leif Östlund +46(0)70 535 33 80​ leos@telia.com
(Öst) Fredrik Jonsson +46(0)70 520 13 02 ​efo@telia.com

Hjärtligt välkomna!

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma 2015-06-25

1 Mötet öppnas
2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3 Fastställande av röstlängd
4 Val av två protokolljusterare
5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6 Fastställande av dagordningen
7 Styrelsens årsredovisning 2014 (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse)
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber (Väst/Nord)
8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om hur årets vinst ska disponeras
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber (Väst/Nord)
9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber (Väst/Nord)
10 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna (gemensam)
11 Verksamhetsplan och budget för 2015 (gemensam)
12 Medlemsavgift 2016 och andra avgifter (gemensam)
13 Val av ordförande på ett (1) år
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber (Väst/Nord)
14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber (Väst/Nord)
15 Val av revisorer för Emterviksfiber, Emterviksfiber Öst, Emterviksfiber Syd
16 Val av valberedning , två personer, varav en skall vara sammankallande
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber (Väst/Nord)
17 Övriga ärenden (anmälda till resp styrelse)
§4 Medlemskap: Ändring av insatsbeloppet från 24000kr till 15100 kr.
18 Stämman avslutas