Årsmöte 28/4 – 2016

Kallelse till föreningsstämma
torsdagen den 28 april 2016 kl.19 på Gårdserud Bygdegård
(Hitta till Gårdserud Bygdegård >>)

Stämman hålls samtidigt för de tre föreningarna
– Emterviksfiber (Väst och Nord)
– Emterviksfiber Öst
– Emterviksfiber Syd

Kontaktpersoner:
(Väst och Nord) Tommy Larsson +46(0)70 523 01 43 ​el.fastighet@telia.com
(Syd) Leif Östlund +46(0)70 535 33 80​ leos@telia.com
(Öst) Fredrik Jonsson +46(0)70 520 13 02 ​efo@telia.com

Hjärtligt välkomna!

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma 2016-04-28

1 Mötet öppnas
2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3 Fastställande av röstlängd
4 Val av två protokolljusterare
5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6 Fastställande av dagordningen
7 Styrelsens årsredovisning 2015 (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse)
– a. Emterviksfiber Syd
– b. Emterviksfiber Öst
– c. Emterviksfiber (Väst/Nord)
8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om hur årets vinst ska disponeras
– a. Emterviksfiber Syd
– b. Emterviksfiber Öst
– c. Emterviksfiber (Väst/Nord)
9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
– a. Emterviksfiber Syd
– b. Emterviksfiber Öst
– c. Emterviksfiber (Väst/Nord)
10 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna (gemensam)
11 Verksamhetsplan och budget för 2016 (gemensam)
12 Medlemsavgift 2017 och andra avgifter (gemensam)
13 Val av ordförande på ett (1) år
– a. Emterviksfiber Syd
– b. Emterviksfiber Öst
– c. Emterviksfiber (Väst/Nord)
14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
– a. Emterviksfiber Syd
– b. Emterviksfiber Öst
– c. Emterviksfiber (Väst/Nord)
15 Val av revisorer för Emterviksfiber, Emterviksfiber Öst, Emterviksfiber Syd
16 Val av valberedning , två personer, varav en skall vara sammankallande
– a. Emterviksfiber Syd
– b. Emterviksfiber Öst
– c. Emterviksfiber (Väst/Nord)
17 Övriga ärenden (anmälda till resp styrelse)
– 1. Stadgeändring, §4 Medlemskap: Ändring av insatsbeloppet från 24000kr till 15100 kr.
– 2. Fråga om Nyttjanderätt / Inskrivning / Ledningsrätt
– 3. Information om rutiner vid utträde ur föreningen

18 Stämman avslutas