Emterviksfiber Väst, Syd och Öst, kallar till föreningsstämma, söndag 24 februari

Hej

Emterviksfiber Väst, Syd och Öst kallar till föreningsstämma den 24/2 – 2013 på Sjösala, kl 16:00

Har ni några förslag på personer ni vill skall representera er i styrelserna hör gärna av er med namnförslag. Viktigt är att vi med namnförslagen får kontaktinformation, så att valberedningen kan kontakta kandidaten för att säkerställa att denne godkänner sin kandidatur.

Vi ser gärna att ni kommer till stämman i god tid för att underlätta närvaroregistreringen och upprättandet av röstlängden för mötet.

Ert deltagande är viktigt och vi hoppas ni kan närvara vid stämman!

Vi önskar er varmt välkomna!

 

 

Emterviksfiber
www.emterviksfiber.se
Kallelse till föreningsstämma
söndagen den 24 februari 2013 kl.16 på Sjösala
Stämman hålls samtidigt för de tre föreningarna
– Emterviksfiber Väst
– Emterviksfiber Öst
– Emterviksfiber Syd.

Kontaktpersoner:

Hjärtligt välkomna !

Emterviksfiber    www.emterviksfiber.se

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma 2013-02-24

1 Mötet öppnas
2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3 Fastställande av röstlängd
4 Val av två protokolljusterare
5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6 Fastställande av dagordningen
7 Styrelsens årsredovisning 2012 (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse)
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber Väst
8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om hur årets vinst ska disponeras
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber Väst
9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber Väst
10 Frågan om arvoden 2013 till styrelseledamöterna och revisorerna (gemensam)
11 Verksamhetsplan och budget för 2013 (gemensam)
12 Medlemsavgift 2014 och andra avgifter (gemensam)
13 Val av ordförande på ett (1) år
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber Väst
14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber Väst
15 Val av revisorer för Emterviksfiber (Väst, Öst, Syd)
16 Val av valberedning , två personer, varav en skall vara sammankallande
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber Väst
17 Övriga ärenden (anmälda till resp styrelse)
18 Stämman avslutas