Beslutsgruppmöte 7, 7 feb 2013

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 7 EMTERVIKSFIBER

TID:                                    2013-02-05 KL. 18:00

PLATS:                               HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON

NÄRVARANDE:                      Kjell Nilsson, Fredrik Jonsson, Leif Östlund, Tommy

Larsson, Peter Hilmersson och Bengt Jansson.

Pär Skogsman och S-Å Berg RELACOM

Erik Larsson Sunne Kommun

FRÅNVARANDE:                           Anna Larstorp

 

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.

S-Å Berg lämnade rapport från entreprenadgruppen:

MS Gräv fortsätter grävningen mellan Gunnerud och Bävik.  Den nye arbetsledaren är duktig, maskinen fungerar bra och arbetet går snabbt. Han poängterade att det blir snyggt efter maskinen och att det blir minsta möjliga skada på odlad mark.

Forsåsgänget avbröt arbetet idag p.g.a. tjälförhållandet. Tjälen gick ner snabbt förra veckan och har nu gått ner till mellan 50 och 70 cm.

Efter jul har inga noterbara avgrävningar av strömförande kablar skett.

S-Å Berg informerade om att Relacom äntligen fått kontakt med Länsstyrelsens handläggare gällande kulturtillståndet, dock har inget tillstånd inkommit, trots löfte. Gällande tillståndet för schaktning hålls möte med Länsstyrelsen kommande fredag.

Skogsman lovade att göra en tidsplan för schaktningen, som vi kan presentera vid föreningsstämman. Han lovade att planen skall vara så detaljerad att den förutom uppgift om stammen, även skall gälla aktuell FOS. Han lovade att även tillsända Sunne Kommun en tidsplan. Han säger att målsättningen är att all schaktning skall vara klar 2013-10-01.

Erik Larsson informerade om att problemen med telestationerna är lösta. Reijlers söker bygglov, beräknas klart om 2-3 veckor.

Larsson informerade om att Telia vill ha en lista med kunddata, han lämnade en mall hur denna skall föras. Uppgifterna skall lämnas snarast, då det därefter tar ca 12 veckor att driftsätta stationerna.

På fråga från Östlund svarade Berg och Skogsman att RELACOM gör bedömningen att Reijlers längdmätning stämmer.

Berg informerad om att ett tiotal ÄTA tagits bort och reducerat föreningens kostnader. Relacom säger att de fakturerar för kostnader som om det vore tjälfritt.

EKONOMISK RAPPORT

Berg lämnade över faktura för schaktningen under januari. Östlund uttryckte att föreningarna var nöjda med de nya listorna i faktureringsunderlaget.

Inget nytt har skett ang. kostnadsuppföljning. T.o.m. januari har totalt 8,6 km plöjning och 4,5 km grävning schaktats.

 

PÅGÅENDE AKTIVITETER

Vi är nu 467 medlemmar.

Alla tre föreningarna har fått förlängt redovisningsdatum för anslutningsbidraget, maj, juli resp. augusti 2014.

Till den extra administrativa avgift om 1000:- kr, som beslutades vid mötet 2013-01-08, påläggs moms. Denna avgift gäller inte område NORD, som är under rekrytering.

Tommy Larsson informerade om att Erik Larsson förhandlar i den bordlagda frågan om uthyrning till Gylleby. Tommy återkommer även i ärendet med kontrakt till hyreshus.

 

Angående hemsidan kommer Fredrik Stodne att närvara vid nästa möte.

Nyhetsbreven togs upp till behandling.  De skall fortsättningsvis förses med löpnummer.

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla.

Mötet förberedde inför Föreningsstämmorna söndagen 24.februari 2013.

Tommy Larsson ordnar med lokalen, att den hålls öppen i god tid.

Leif Östlund lovade att tillsända föreningarna kallelse med dagordning, för distribution.

Undertecknad visade ett utkast till verksamhetsberättelse för 2012.

Nästa möte hålls onsdag 20/2 kl. 18:00 hos Tommy Larsson.

Ordf. Nilsson tackade för intresset och avslutade mötet kl. 19:53.

 

Östra Ämtervik dag som ovan

 

Kjell Nilsson                                                                         Bengt Jansson

……………………………………                                                ………………………………….

Kjell Nilsson, ordf.                                                            Bengt Jansson, sekr.