Beslutsgruppmöte 5, 8 jan 2013

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 5, EMTERVIKSFIBER.

TID:                                    2013-01-08 KL. 18:00

PLATS:                               HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON

NÄRVARANDE:                      Kjell Nilsson, Fredrik Jonsson, Leif Östlund, Tommy

Larsson, Peter Hilmersson och Bengt Jansson.

Elisabeth Johansson och S-Å Berg RELACOM

Erik Larsson Sunne Kommun

FRÅNVARANDE:                      Anna Larstorp

 

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna med en önskan om ett gott nytt år.

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.

S-Å Berg lämnade följande rapport från entreprenadgruppen:

Arbetet har fortsatt under julhelgerna, då på tre fronter.

Hittills har 7 km stamnät och 7,5 km föreningsnät grävts.

Fr.o.m. gårdagen är fyra grävgäng igång igen.

S-Å berättade att materiallagret hos Jimmy Lennartsson minskar snabbt.

Ny lagerplats önskas i Fölsvik, där Bertil Nilsson Östmansby upplåter plats.

Även i Visterud och Gårdsjö önskas plats för lager.

Han upplyste om att faktura för dec. och v.1-13 mailas till föreningarna under morgondagen.

Konstaterades att föreningen skall teckna markavtal även där samförläggning med Fortum sker. Erik Larsson upplyste om att det finns dokumentation för samförläggningen i Gårdsjö.

 

TILLSTÅND

Relacom har gjort påstötning hos länsstyrelsen angående tillståndet i kulturminnesdelen, som ännu inte inkommit.

Däremot är Trafikverkets tillstånd Prästbol-Kilsgränsen klart.

Problemen med dispositionen av telestationerna är ännu inte lösta.

Relacom kommer i dagarna att ansöka om tillstånd för sjökabel i Visten till Sandviken .

Erik Larsson informerade om att Skanova varit tydliga i ståndpunkten att markdragning skall prioriteras framför sjö förläggning.

Elisabeth delade ut nya kartunderlag för dokumentation av fastigheter.

Representanterna från Relacom och Sunne kommun lämnade mötet efter att ha fastställt nästa byggmöte till tisdagen 13-01-15 på Sjösala.

Ekonomisk rapport.

Ingen ändring har skett från förra mötet.

Leif lovade undersöka hur Relacom kommit fram till sifforna i den sammanställning av schakt/plöjning som de presenterat. Han återkommer via e-post.

Pågående aktiviteter.

Medlemsantalet stiger, vi är nu uppe i 462 medlemmar.

Tommy Larsson tog upp frågan om anslutning av hyreshus till behandling.

Han ställde frågan om att hyra ut anslutningar till hyreshus samt till företag som inte själva äger fastigheten. Efter diskussion bordlades frågan.

Beslutades om en extra administrativ avgift på 1000:- kr, som skall faktureras medlemmar som tillkommer efter 2013-02-01.

Tommy Larsson informerade om rekryteringsarbetet i område NORD.

Vi skickar ut avtalsblanketter och ser när området blir självförsörjande.

 

Beslutades att medlemsavgiften 100:- kr aviseras med näst nyhetsbrev.

De som inte har e-post kommer att få avi per post.

Där skall framgå att betalning önskas före 2013-02-01.

Leif tog upp frågan om hur stort belopp som faktureras avseende den sista insatsen. Frågan diskuterades och bordlades.

Leif informerade om att han fått in den första momsåterbetalningen.

Fredrik Jonsson fick i uppdrag att kontakta Fredrik Stodne i avsikt att hålla hemsidan up to date.

Skyltarna är uppsatta.

Mötet uttryckte godkännande av det förtydligande som gjordes i förra nyhetsbrevet.

Inga skrivelser har inkommit.

Inte heller fanns några övriga frågor att behandla.

Nästa möte hålls tisdagen 22/1 -13 kl. 18:00.

Kjell tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Östra Ämtervik 2013-01-08

Kjell Nilsson                                                                          Bengt Jansson

…………………………………….                                               ………………………………….

Kjell Nilsson                                                                       Bengt Jansson

Ordf.                                                                                     Sekr.