Beslutsgruppmöte 6, 22 jan 2013

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 6 EMTERVIKSFIBER

TID:                                     2013-01-22 KL. 18:00

PLATS:                                HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON

NÄRVARANDE:                       Kjell Nilsson, Leif Östlund, Peter Hilmersson, Tommy Larsson och

Fredrik Jonsson. Erik Larsson Sunne kommun, Pär Skogsman och S-Å Berg RELACOM.

FRÅNVARANDE:                  Anna Larstorp, Bengt Jansson

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Kjell föredrog förra protokollet, som lades till handlingarna.

S-Å Berg och Pär Skogsman lämnade följande rapport från entreprenadgruppen:


MS Gräv kommer göra vissa förändringar av sin bemanning i projektet: Nya representanter på orten kommer att bli Jerry Palm och Mikael Johnson (projektledare).

Man gräver just nu i Rådom fram till Vid Älven. Teamet i Svenserud flyttas till Bävik. De andra etableringarna fortsätter en tid till.

Avtal har nu tecknats med det företag som kommer att göra styrda borrningar och tryckningar inom området. Företaget som fått uppdraget är Styrd borrning i karlstad AB.

De upplagsplatser som föreningen kommer använda för levererat material så som kabeltrummor, skåp m.m är: Bengt Persson ”Rådom”, Åke Chöler ”Gårdsjö Gård”, Jimmy Lennartsson ”Mellby” och Bertil Nilsson ”Östmanby”.
Tommy Larsson i ”Högberg” håller fortsatt med material som medlemmen kan använda för etablering på den egna tomten.

Skogsman föredrog följande ÄTA.

1. Området anslutande till telestationen i Angersby har röjning ej genomförts som erfordrats, debiteringen enligt timme.

Skogsman nämnde vikten av att vid röjning inte låta sly och grövre materiel ligga kvar, då det definitivt kommer att sätta stopp i produktionen.  Det är något vi skall dra lärdom av nu när projektet fortsätter.

TILLSTÅND

Kulturminnestillståndet har ännu ej kommit från Länsstyrelsen, kontakt kommer att tas med Länsstyrelsen i frågan för att påskynda handläggningen av liggande ärende.

Man poängterar att tillståndsansökan och de underlag som lämnats in har bekräftats kompletta, och det bör inte vara några hinder för Länsstyrelsen att fatta beslut i ärendet.

Det område som berörs närmast av beslutet från Länsstyrelsen är bland annat sträckan längst Kulturvägen samt för delar av Emtervisfiber Öst-området.

Byggloven för telestationerna inom Östra Ämtervik dröjer, men man har fått vissa indikationer på att beslut i frågan kan komma till veckan.

EFTER DENNA PUNKT LÄMNADE REPR. FÖR SUNNE KOMMUN OCH RELACOM MÖTET.

EKONOMISK RAPPORT

Leif Östlund redogjorde för en uppställning där arbetet och förbrukade materialet presenterades. Leif lämnade en ekonomisk rapport och förklarade de olika delarna samt projektledningskostnaderna. I denna summering finns nu även inväntade underlag för December månad.

Leif utryckte att momsen återbetalas snabbare än man kunde förvänta vilket underlättar budgeteringen i projektet.

Årsavgiften för 2013, 100SEK per anslutning, skall faktureras ut till medlemmarna i samband med kallelse till årsstämman, slutbetalning skall ske innan 2013-03-01

PÅGÅENDE AKTIVITETER

Medlemsrekryteringen fortsätter och medlemsantalet ligger idag på 462.

Tommy fortsätter att undersöker frågan kring hyreshus och hur en modell med hyrd anslutning kan se ut med utgång från exempel från olika befintliga stadsnät.

Leif Östlund tar fram ett underlag till kallelse samt dagordning för föreningarnas gemensamma årsstämma, 2013-02-24 på Sjösala


Leif Östlund undersöker möjligheten att till föreningarna inhandla en A3 skrivare med färg, så att kartunderlag lättare kan distribueras inom föreningarna.

UTÖKAT OMRÅDE.

Tommy redovisade att område NORD är under fortsatt utredning och att man nu mottagit en grov kalkyl på kostnaderna för område NORD.

Han sade att intresset var stort för anslutning av fastigheter och att det finns ett bra underlag för att området snart kan komma att bära sig själv ekonomiskt, och då inleds kontraktsskrivning.

HEMSIDAN

Kontakt har tagits med Fredrik Stodne och ett första arbetsunderlag har lämnats över. Vi inväntar återkoppling från Fredrik Stodne.

INFORMATION

Tommy berättade att det finns ytterligare en skylt som skall sättas upp i området. Skylten finns klar för avhämtning hos tryckeriet och den bör sättas upp i anslutning till Sandviken. Fredrik kollar med ombuden på orten runt Sandviken om lämplig plats.

Nästa Nyhetsbrev omfattas av och skickas ut i samband med kallelsen till föreningarnas årsstämma.


§6

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla.

§7

ÖVRIGA FRÅGOR.

Finns redovisade under aktuell paragraf.

§8

Nästa möte hålls tisdagen 5/2 – 2013 kl. 18:00.

§9

Kjell  tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Östra Ämtervik 2013-01-22                                               med pennan

…………………………………………..                                            ……………………………………

Kjell Nilsson                                                                   Fredrik Jonsson