Årsmöte 21 maj kl.19

Kallelse till föreningsstämma
onsdagen den 21 maj 2014 kl.19 på Sjösala

Stämman hålls samtidigt för de tre föreningarna
– Emterviksfiber (Väst och Nord)
– Emterviksfiber Öst
– Emterviksfiber Syd

Kontaktpersoner:
Tommy Larsson 070-523 01 43 ​el.fastighet@telia.com
Fredrik Jonsson 070-520 13 02 ​efo@telia.com
Leif Östlund 070-535 33 80​leos@telia.com

Hjärtligt välkomna!

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21

1 Mötet öppnas
2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3 Fastställande av röstlängd
4 Val av två protokolljusterare
5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6 Fastställande av dagordningen
7 Styrelsens årsredovisning 2013 (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse)
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber (Väst)
8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om hur årets vinst ska disponeras
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber (Väst)
9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
​a. Emterviksfiber Syd​
​b. Emterviksfiber Öst
​c. Emterviksfiber (Väst)
10 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna (gemensam)
11 Verksamhetsplan och budget för 2014 (gemensam)
12 Medlemsavgift 2015 och andra avgifter (gemensam)
13 Val av ordförande på ett (1) år
​a. Emterviksfiber Syd
​b. Emterviksfiber Öst
​c. Emterviksfiber (Väst)
14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber (Väst)
15 Val av revisorer för Emterviksfiber (Väst, Öst, Syd)
16 Val av valberedning , två personer, varav en skall vara sammankallande
a. Emterviksfiber Syd
b. Emterviksfiber Öst
c. Emterviksfiber (Väst)
17 Övriga ärenden (anmälda till resp styrelse)
18 Stämman avslutas